ALGEMENE VOORWAARDEN INTERIEURFOTOGRAFIE

 1. Tout Interior Interieurfotografie is een eenmanszaak gevestigd in Amsterdam.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tout Interior Interieurfotografie en een wederpartij, ook na het einde van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door Tout Interior Interieurfotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Tout Interior Interieurfotografie heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij Tout Interior Interieurfotografie gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden. Tout Interior Interieurfotografie heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in voornoemde richtprijzen aan de wederpartij door te berekenen.
 5. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Tout Interior Interieurfotografie vastgesteld.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel (RAW) opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij Tout Interior Interieurfotografie en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet het geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Tout Interior Interieurfotografie dan ook behoudens gebruik voor afloop van de betalingstermijn.
 7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk , doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Tout Interior Interieurfotografie te worden meegedeeld. Tout Interior Interieurfotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. Tout Interior Interieurfotografie kan klachten die niet aan voornoemde voldoen buiten beschouwing laten.
 8. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 9. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van een termijn van 30 dagen is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op een andere wijze in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd; een minimum van € 250,00.
 10. Indien aannemelijk is dat Tout Interior Interieurfotografie hogere kosten heeft gemaakt of meer uren heeft moeten maken dan overeengekomen, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 1. De wederpartij verricht de aan Tout Interior Interieurfotografie verschuldigde betaling zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan Tout Interior Interieurfotografie heeft verstrekt.
 2. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot het gebruik, in ongewijzigde vorm, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Tout Interior Interieurfotografie. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door Tout Interior Interieurfotografie aan een wederpartij geleverde beelden wordt aan wederpartij overgedragen.
 1. Tenzij anders overeengekomen heeft Tout Interior Interieurfotografie het recht om de foto’s ten behoeve van de eigen marketingdoeleinden te gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) publicatie op de website van Tout Interior Interieurfotografie.
 2. De wederpartij die niet in gebreke is, krijgt het niet-exclusieve recht en niet-overdraagbare recht de aan wederpartij geleverde beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken, al dan niet als ontwerpelement in websites, brochures, advertenties, huisstijl, decoraties, tijdschriften en kranten voor zover wederpartij daarvan de (belangrijkste) rechthebbende is.
 3. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen of waar geen schriftelijke toestemming voor is gegeven, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Tout Interior Interieurfotografie. Het is de wederpartij NIET TOEGESTAAN de beelden zelf te koop aan te bieden of de beelden aan een derde partij of andere organisatie aan te bieden voor gebruik, tenzij anders overeengekomen. Mocht een andere organisatie of derde partij dan wederpartij gebruik van de beelden willen maken dient de wederpartij of derde partij contact op te nemen met Tout Interior Interieurfotografie voor een aangepaste licentie voor gebruik. Bij inbreuk komt Tout Interior Interieurfotografie, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding ter hoogte van tenminste drie maal de bij Tout Interior Interieurfotografie gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 405,00.
 4. De naam “Tout Interior Interieurfotografie” of www.toutinterior.nl dient duidelijk bij een redactioneel gebruik te worden vermeld, al dan niet in een colofon. Bij niet -nakoming van deze voorwaarde komt Tout Interior Interieurfotografie een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste tweemaal het offertebedrag.
 5. Bij publicatie doormiddel van drukwerk van een fotografisch werk in welke vorm dan ook, dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een onbeschadigd bewijsexemplaar van de publicatie aan Tout Interior Interieurfotografie te doen toekomen.
 6. Tout Interior Interieurfotografie is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Tout Interior Interieurfotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 7. Zowel Tout Interior Interieurfotografie als de wederpartij heft het recht de overeenkomst onmiddelijk te beindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
 8. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn , worden beheerst door Nederlands recht.
 9. Tout Interior Interieurfotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar een eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.